Monday, 05 December 2016 16:18

Strīdīgās ‘burātāju’ vietas Ķīšezera krastā izsole - 1. daļa: Kas var būt pretendents un nomas tiesību ieguvējs?

Strīdīgās ‘burātāju’ vietas Ķīšezera krastā izsole - 1. daļa: Kas var būt pretendents un nomas tiesību ieguvējs? Foto: ekrānšāviņš Burusports video

Līdz šovasar publisku savstarpēju pārmetumu virpulī ierautā ‘burātāju’ zemes gabala Ķīšezera krastā, uz kura atrodas gan Burāšanas Klubs 360, gan kafejnīca Cabo Cafe, izsoles beigām ir palikušas nedaudz vairāk nekā divas dienas.

Atšķirībā, piemēram, no prasībām, kas tika izvirzītas pretendentiem pirms diviem mēnešiem turpat kaimiņos esošā zemesgabala iegūšanai nomā, šajā reizē pretendentam, lai tas piedalītos izsolē, ir jāizpilda virkne speciālo prasību. Tāpat speciāli noteikumi paredzēti arī līguma izpildes gaitā.

Turpinājumā piedāvājam iepazīties šīm prasībām un noteikumiem.

Uzziņai:
⇒ zemes gabala R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0175) 4920 kvadrātmetru platībā iznomāšanas mērķis ir burāšanas sporta attīstība, sporta darba nepārtrauktība un rekreatīvās darbības nomas objektā.
⇒ Zemes nomas sākuma cena ir 1 200 EUR mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa) jeb aptuveni 0.24 EUR mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu kvadrātmetru.
⇒ Līgumu paredzēts slēgt uz pieciem gadiem.
⇒ Šobrīd, pamatojoties uz 2016. gada 9. augustā noslēgto vienošanos, sporta centrs“Mežaparks” bez izsoles šo zemes gabalu līdz š.g. 31. decembrim ir nodevis lietošanā Burāšanas Klubam 360, lai tas nodrošinātu burāšanas sporta attīstību un popularizēšanu, kā arī bērnu un jauniešu burāšanas skolas darbības nepārtrauktību.
⇒ Nomas objekta lietošanas tiesības biedrībai piešķirtas biedrības īstenoto atpūtas un sporta funkciju, t.sk. sporta inventāra nomas darbības un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Kas var būt pretendents un nomas tiesību ieguvējs?

 

Nolikums paredz, ka pretendents un nomas tiesību ieguvējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

1) tas iepriekšējo trīs gadu laikā ir organizējis sporta burāšanas apmācības, piesaistot vismaz vienu sertificētu sporta speciālistu burāšanā;

2) tas nomas līgumā paredzēto pienākumu izpildei nodrošina vismaz vienu sertificētu sporta speciālistu burāšanā;

3) tas iepriekšējo piecu gadu laikā ir organizējis vismaz divas starptautiska līmeņa burāšanas sacensības vai vienas pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensības;

4) tam ir pieejams vismaz šāds burāšanas aprīkojums: vismaz viena motorizēta trenera vai glābšanas laiva ar cietu pamatni, kas izmantojama stiprā vējā, viļņos un nelabvēlīgos laika apstākļos; kā arī glābšanas un drošības līdzekļi.

Lai apliecinātu atbilstību šiem kritērijiem, pretendentam ir jāiesniedz:

1) Apraksts, ko brīvā formā sagatavojis pretendents, norādot pretendenta pieredzi sporta burāšanas apmācībā, kurā jānorāda:

a) organizēto sporta burāšanas apmācību veids (seminārs, praktiskās nodarbības vai tml. apliecinājumu);

b) apmācāmo skaits;

c) piesaistītais sertificētais sporta speciālists burāšanā, norādot viņa sertifikāta numuru;

d) cita informācija, kas ļauj konstatēt pretendenta pieredzi sporta burāšanas apmācībā (1. atlases kritērijs).

2) Sertificēta sporta speciālista burāšanā:

a) CV, kas sagatavots atbilstoši nolikumā noteiktajam paraugam, norādot speciālista pieredzi sporta burāšanas apmācībā;

b) sertificēta sporta speciālista burāšanā sertifikāta kopija;

c) sporta speciālista apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši izsoles nolikumā noteiktajam paraugam, ka viņš nodrošinās sporta burāšanas apmācību, ja pretendentam izsoles rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt nomas līgumu) (2. atlases kritērijs);

Ja sporta speciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, tad konkrētas ziņas par to (valsts, izglītības iestāde, izglītības līmenis, profesionālā kvalifikācija) jānorāda CV;

3) Apliecinājums, ko izdevusi atzīta burāšanas sporta federācija (Latvijas Zēģelētāju savienība, Eiropas Burāšanas federācija, Starptautiskā Burāšanas federācija) par Pretendenta iepriekšējo piecu gadu laikā organizētajām burāšanas sacensībām (3. atlases kritērijs);

4) Apraksts, ko brīvā formā sagatavojis pretendents, par pretendentam pieejamo burāšanas aprīkojumu  (4. atlases kritērijs);

5) Apraksts, ko brīvā formā sagatavojis pretendents, par plānotajām sporta aktivitātēm un pasākumiem pa gadiem nomas līguma darbības laikā, ņemot vērā, kā zemes gabalā rīkotajiem ar sportu saistītajiem pasākumiem ir jāveido vismaz 50 % no faktiskā zemes gabala noslogojuma, kā arī, ka jābūt nodrošinātai nepārtrauktai darbībai burāšanas sporta jomā.

Aprakstā jānorāda:

1) plānotās starptautiskās sacensības,

2) plānotās vietēja mēroga sacensības,

3) plānotās bērnu un jauniešu sporta burāšanas grupas, plānotais apmācāmo skaits,

4) citas plānotās sporta aktivitātes.

Vienlaikus nolikuma paredz, ka pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās, un pierāda Iznomātājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu nodošanu pretendenta rīcībā nomas līgumā paredzēto pienākumu izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu nodošanu pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti nomas līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida.

Iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu iznomātājam - SC “Mežaparks” pretendenta spēju izpildīt nomas līgumā paredzētos pienākumus, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās.

 

Līguma speciālie noteikumi

 

Līguma darbības laikā nomniekam būs pienākums:

⇒ organizēt sporta burāšanas apmācību, t.sk. apmācību bērnu un jauniešu sporta burāšanas grupā un augstas klases sasniegumu sporta burāšanā, kā arī nodrošināt sporta burāšanas apmācības darbam nepieciešamos apstākļus, t.sk. ģērbtuves un sanitārās telpas

 organizēt starptautiska līmeņa burāšanas sacensības, t.sk. pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensības, kā arī nodrošināt sacensībām nepieciešamos apstākļus, t.sk. ģērbtuves un sanitārās telpas;

 nodrošināt apstākļus burāšanas inventāra nomai un novietošanai;

 nodrošināt, ka zemes gabalā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 % no faktiskā tā noslogojuma;

 nodrošināt, ka zemes gabala izmantošana atbilst Nacionālās sporta bāzes statusam;

 nodrošināt nepārtrauktu darbību burāšanas sporta jomā.

 

Sporta centrs „Mežaparks” izsoli izsludināja 9. novembrī. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016. gada 8. decembra plkst. 11:00.

NOLIKUMS+

 

Ir viedoklis? Izsaki to raksta komentāru sadaļā zemāk!

1 komentārs

  • Jankat Friday, 03 April 2020 13:26 Jankat

    5cc Dose Of Amoxicillin Cialis Priligy Safe buying cialis online reviews Pharmacy Online Cefalosporin

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE